top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Nuri.nu, 12 juni 2019

Artikel 1 Definities 

1.1. Deze Algemene Trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Nuri.nu en Opdrachtgever van coaching of training en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen Training).

1.2. Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Nuri.nu een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Trainingen, ongeacht of Opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de training.

1.3. Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Training deelneemt. De Deelnemer kan ook Opdrachtgever zijn.

1.4 Onder Open training wordt verstaan een door Nuri.Nu georganiseerde opleiding tot paardencoach of een andere opleiding.

1.5 Onder Overige training wordt verstaan een training die niet onder de definitie zoals genoemd in lid 1.4 valt, zoals bijvoorbeeld maar hiertoe niet beperkt een training waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden zoals een (paarden-)coaching of systemische training, alsmede consulten die volgen op Overige trainingen. 

 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst Opleiding of coaching 

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever een inschrijvingsformulier van Nuri.nu ondertekent of door bevestiging door Nuri.nu van diens per e-mail verzonden aanmelding.
2.2. Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden staat aan de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. Nuri.nu en Opdrachtgever zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen. 

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Nuri.nu

 

Artikel 3 Annulering Open Training 

3.1. Na de totstandkoming van de overeenkomst geldt er voor de Opdrachtgever een bedenktijd van 14 dagen.
3.2. De Opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een Training te annuleren per aangetekend verzonden brief of per door Nuri.nu bevestigde e-mail. 

3.3. De Opdrachtgever kan de opleiding tot 21 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag schriftelijk per brief of per e-mail kosteloos annuleren.
3.4. Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 21 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag wordt 50% van de totale trainingsprijs aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 

3.5. Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 7 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag wordt de totale trainingsprijs aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
3.6. Als de Deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de Training deelneemt, betaalt Opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De Deelnemer kan zich voor de duur van de gehele training laten vervangen door een ander, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

3.7. Nuri.nu heeft het recht om - met duidelijke opgave van redenen - de Training te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan Nuri.nu betaalde bedrag.

3.8 Alleen bij een overeenkomst op afstand heeft de Opdrachtgever gedurende 7 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot een Training het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit geldt niet voor op maat gemaakte diensten en niet wanneer de Deelnemer binnen deze periode al aan de training heeft deelgenomen.

 

Artikel 4 Betaling Open training 

4.1. Nuri.nu brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de start van een Training.

4.2 Reis-, overnachtings en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
4.3. De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan Nuri.nu te vergoeden. 

 

Artikel 5 - Totstandkoming overeenkomst Overige training 

5.1. De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een Training komt tot stand door ondertekening door Opdrachtgever van de opdrachtbevestiging van Nuri.nu.
5.2. De inhoud van de opdrachtbevestiging en eventuele bijbehorende offerte geldt als weergave van de overeenkomst. 

 

Artikel 6 - Annulering Overige training  

6.1. Een Training of deel van een Training kan tot 14 dagen voor de afgesproken datum door Opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een andere datum mits alsdan die andere datum voor Nuri.nu beschikbaar is. Bij verplaatsing korter dan 14 dagen voor de afgesproken datum wordt 50% van de trainingskosten extra in rekening gebracht. 

6.2. Nuri.nu behoudt zich het recht voor de training te annuleren. Opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. Nuri.nu zal andere trainingsdata aanbieden. Alleen indien na onderling overleg geen andere data beschikbaar zijn, zal Nuri.nu de door Opdrachtgever betaalde trainingskosten binnen 14 dagen restitueren. 

 

Artikel 7 - Betaling Overige training 

7.1. Na het ontvangen van de door Opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging stuurt Nuri.nu een aanbetalingsfactuur van 20% van het totaalbedrag aan Opdrachtgever.
7.2. Opdrachtgever dient de aanbetalingsfactuur uiterlijk 31 dagen voor aanvang van de training te voldoen. Indien die datum al verstreken is dan uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. 

7.3. Indien 14 dagen voor aanvang van de training niet de aanbetaling van de trainingskosten door Nuri.nu is ontvangen, kan Nuri.nu de training annuleren, zonder dat dit de Opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige trainingskosten plus eventueel bijkomende kosten. 

7.4. Na aanvang van de training vindt facturering maandelijks plaats aan de hand van de uitgevoerde werkzaamheden.
7.5. De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur.
7.6. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan Nuri.nu te vergoeden. 

7.7. Ondertekening van de opdrachtbevestiging door Opdrachtgever leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de Deelnemers de training beëindigen of afronden. 

 

Artikel 8 Intellectuele eigendom 

8.1. Het auteursrecht op de door Nuri.nu uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, manuals, sheets, flipcharts, speelkaarten en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen "materialen", berust bij Nuri.nu tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nuri.nu zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. 

8.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Nuri.nu berust uitsluitend bij Nuri.nu. 

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

9.1. Opdrachtgever is verplicht om voorafgaande aan de training relevante informatie met betrekking tot fysieke en/of psychische gesteldheid van de Deelnemer aan Opdrachtnemer te verstrekken en gegevens over het gebruik van medicatie, therapieën en/of opnames als gevolg van psychische klachten bekend te maken. 

9.2. Nuri.nu spant zich in om de gegeven Training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap. De werkzaamheden van opdrachtnemer hebben het karakter van een inspanningsverplichting. 

9.3. Nuri.nu is tegenover de opdrachtnemer en/of Deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de cursusgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd. 

9.4. Nuri.nu is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. 

9.5. Nuri.nu is niet aansprakelijk in het geval Opdrachtgever, 

Deelnemer en/of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
9.6. Aan de inhoud van een informatieve brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.
9.8. Op de Overeenkomsten en de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden in hoogste instantie uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd. 

Free to be me: Volledig in je eigen kracht zijn.

'We hoeven alleen de paarden te volgen in hun wijsheid, dan neemt iedereen vanuit zijn unieke talent de juiste plek in de kudde in, dan is er rust, overvloed en liefde'.

Katinka Manders

Logo paardencoaching _ Nuri.nu.png
bottom of page